زنده یاد اخوان ثالث : شعرخوانی برای دکتر مصدق

"تسلی و سلام" قصیده ای است از اخوان از دفتر ارغنون، سروده شده در فروردین ۱۳۳۵.
در آغاز این اثر نوشته شده : برای پیر محمد احمد آبادی. البته بعدها اخوان توضیح میدهد که
منظورش از « پیر محمد احمد آبادی»دکتر محمد مصدق بوده که در آن زمان در خانه خود در احمد آباد کرج زندانی بود