گرامیداشت خاطره ی دکتر شاپور بختیاراین فیلم گرامیداشت خاطره ی زنده یاد دکتر شاپور بختیار وارزش های دموکراتیک و لائیک
در اندیشه ی سیاسی اوست . نهضت مقاومت ملی ایران