دکتر شاپور بختیار و آمدن خمینی

دکتر شاپور بختیار و آمدن خمینی