ای باغبان با صدای سپیده رئیس سادات به یاد دکترمصدق

یادی است از دکتر مصدق مرد بزرگ تاریخ معاصر ما که برای ازادی ایران وسربلندی مردمانش همه چیز خود را در طبق اخلاص گذاشت. راهی را که او پیمود راهنمائی است برای ما ونسل های اینده که ان را به پیمانند تا ایران وطن عزیزمان از چنگال استبداد دینی رهائی یابد.