دکتر امیرهوشنگ کشاورز صدر- حمله به کوی دانشگاه 18 تیر

گفتگو رادیویی با دکتر امیر هوشنگ کشاورز صدر به مناسبت حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸) _ حسن بهگر . رادیو پیام ایران تیرماه 1378