بزرگداشت دکتر مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران واشنگتن

مراسم بزرگداشت دکتر مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران واشنگتن