انور خامه ای : جنبش ملی کردن نفت و دکتر محمد مصدق

سخنرانی انور خامه ای با معرفی علی شاهنده در باره ی نهضت ملی و دکتر محمد مصدق