داریوش فروهر : رد سخنان کاتوزیان در باره ی رفراندوم

با داریوش فروهر- رفراندم مصدق-این نوشته کاتوزیان دروغ محض است