ازهیاهوی ترامپ و روحانی تا چرا خطر جنگ جدی نیست و راهکار ما کدام است با نگاه رامین کامران

امید به خارجی بیجاست . مساله ما دموکراسی است که کشور بدست خودمان اداره بشود.شرکت در جبهه جمهوری دوم که حکومتی دموکرات و لائیک میباشد پیشنهاد من است .