گفتگوی دکتر کورش عرفانی و دکتر رامین کامران به موضوع جمهوری دوم و شعارهای مبارزاتی

در برنامه ی این هفته ی به سوی ایران آباد با حضور دکتر کورش عرفانی و دکتر رامین کامران به موضوع جمهوری دوم و شعارهای مبارزاتی پرداخته می شود