پیر احمد آبادی

نثر احمد آباد از آلبوم مصدق , شهابی در شب میهن کاری از منصور تهرانی, عبی یگانه و دکتر ایرج پارسی فر