سخنرانی علی شاهنده به مناسب ترور فروهرها در مراسم قتل های زنجیره ای 1378 استکهلم

سخنرانی علی شاهنده به مناسب ترور فروهرها در مراسم قتل های زنجیره ای 1378 استکهلم