مصدق و مجلس هفدهم - بخش 2محمد مصدق (۲۶ خرداد ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵) Dr. Mossadeq دولت‌مرد، والی و نمایندۀ چند دوره مجلس شورای ملی و نخست‌وزیر برگزیدۀ ایران از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود که با کودتای ۲٨ امرداد ( CIA آمریکا و MI6 بریتانیا) از کارش برکنار، نظامی دادگاهی، زندانی و سپس در روستای احمد آباد "خانه ـ زندانی" شد