یدی شیشوانی - سازمان اتحاد فداییان کمونیست -حسن بهگر- ایران لیبرال

رنامه ای از کامران مهرپور میهمانان این برنامه: یدی شیشوانی - سازمان اتحاد فداییان کمونیست و حسن بهگر- ایران لیبرال برنامه پنجره گفتگو ۱۸ بهمن ۱۳۹۶- ۷ فوریه ۲۰۱۷ از تلویزیون دیدگاه