دادگاه دکتر محمد مصدق

فیلمی کوتاه درباره دادگاه دکتر محمد مصدق