کودتای ۲۸ مرداد باعث تولد ولایت فقیه شدوطنم ایران-
درد و مصیبت کودتای ۲۸ مرداد هنوز از ایران رهایی پیدا نکرده، نوادهگان کودتای ۲۸ مرداد امروز در حکومت ولایت فقیه به ملت ایران فرمان میدهند، تا نابودی دیکتاتور تا آخر ایستادهایم، ایران را پس میگیریم، با درود بیکران سعید آزاد