پایان اصلاح طلبی و آغاز افقی جدید در صحنه ی سیاست

گفتگوی کوروش عرفانی با رامین کامران
جریان اصلاح طلبی، دیگر به عنوان یک نیروی تأثیرگذار در عرصه ی سیاسی ایران حضور خود را از دست داده است. در گفتگوی امروز دکتر کورش عرفانی با دکتر رامین کامران، با توجه به این واقعیت، به ترسیم چشم اندازی جدید برای آینده ایران پرداخته می شود
برنامه به سوی ایران آباد از تلویزیون دیدگاه: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸