حسن بهگر: سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار

به مناسبت بیست و دومین سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار- حسن بهگر

بر ما نمی بخشایند جوان‌هایی که جوانی شان در این استبداد دینی پرپر شد. برما نمی بخشایند مادران داغدیده ، همسران بی همسر ، کودکانی که پدر یا مادر را از دست دادند یا کودکانی بی گناهی که باتفاق پدر ومادر در زندان بزرگ می شوند . ملایان آدمکشی را در کشور ما به امری روزمزه وآشنا تبدیل کردند. دست جلاد از روز اول برپایی جمهوری اسلامی در هر خانه‌ای را کوبیده. و حشیگری و هتک حرمت شعار همه ودزدی چپاول عملشان است . نان و آب را برای مردم ما قطره‌ای کرده اند. هشت سال جنگ را بر مردم تحمیل کردند و ثروت‌های ما بر باد رفت و بسیاری از جوان‌های ما درآتش این جنگ و بیداد سوختند.
همه ی این‌ فجایع را کسی هشدار داده بود. کسی 34 سال پیش در مقابل هجوم ارتجاع سرسختانه مقاومت کرده بود.
ما امروز بیاد آن مرد دلیر گردهم آمدیم و او کسی نبود جز شاپور بختیار!
ما امروز گرد هم آمدیم تا یاد رادمردی را زنده نگهداریم که در حقیقت بجرم پایمردی در راه مصدق ترور شد ...