سخنان دکتر شاپور بختیار در ارتباط با جنگ ایران و عراق

سخنان دکتر شاپور بختیار در ارتباط با جنگ ایران و عراق