مصدق ، ایران و آمریکا

ائتلاف کانادایی ایرانی برای صلح این ویدنورا که نگاهی به تاریخ ایران ازکودتای 32 برعلیه دکتر مصدق توسط سیا تا 92 و خشونت علیه مردم ایران برای پیشبرد صلح در خاورمیانه تقدیم می کند