دکتر شاپور بختیار

مصاحبه کم تر دیده شده ای از دکتر شاپور بختیار 1982 توسط تاجی احمدی