گفتگوی عرفانی با رامین کامران در باره نتیجهٔ انتخابات - ۳

درباره ی انتخابات3

رامین کامران در گفتگو با کوروش عرفانی

در برنامه تلویزیونی اندیشه