رامین کامران . بحث در باره ی ستیز و مدارا 2

تلویزیون اندیشه - گفتگوی هفته - دکتر کورش عرفانی با دکتر رامین کامران - 2