شعر خوانی فرهنگ فرهی

شعر خوانی شورانگیز استاد فرهنگ فرهی در کنفرانس به مناسبت نامگذاری نخستین تالار دانشگاهی به نام دکتر مصدق