گفتکو با محمود مهران ادیب . دستگیری رهبران حزب ملت ایران در جنبش دانشجویی 18 تیر

گفتگو با محمود مهران ادیب نماینده حزب ملت ایران در اروپا به مناسبت دستگیری اعضاء و رهبران حزب ملت ایران در جنبش دانشجویی 18 تیرماه 1378- رادیو پیام ایران - حسن بهگر تیرماه 1378