سرکوب عاشورای 88(علی برخیز)- آریا آرام نژاد

آریا آرام نژاد برای خواندن ترانه های حماسی چند بار زندانی شده است.