میراث مصدق در شرایط سیاسی امروز ایران

پنجره گفتگو: دکتر رامین کامران و دکتر کورش عرفانی: کاربرد میراث مصدق در شرایط سیاسی امروز ایران.
در این شماره از برنامه پنجره ی گفتگو، دکتر کورش عرفانی با دکتر رامین درباره ی مقاله ی اخیر ایشان « مصدقی بودن ما https://goo.gl/tCUHQY » گفتگو می کنند و درس هایی که میراث مصدق در شرایط سیاسی کنونی ایران می تواند برای ما داشته باشد