کودتای 28 مرداد از دیدگاه یرواند ابراهامیان

: گفتگو با یرواند آبراهامیان Ervand Abrahamian (انگلیسی با زیرنویس فارسی)
در برنامه به عبارت دیگر