چه جور لیبرالی هستیم ؟

پنجره گفتگو: دکتر رامین کامران و دکتر کورش عرفانی: لیبرال کیست و لشکرکشی خیابانی سپاه.
در بخش نخست این برنامه از پنجره ی گفتگو، دکتر کورش عرفانی از دکتر رامین میخواهند در امتداد مقاله اخیرشان « شما چه جور لیبرالی هستید؟ http://www.iranliberal.com/ » نظرشان درباره ی مفهوم لیبرال و لیبرالیسم را واشکافی کنند سپس در بخش دوم برنامه درباره ی مقاله اخیر دکتر عرفانی « کودتای شبه قانونی سپاه در وحشت از شورش محرومین https://goo.gl/on4GQd » گفتگو می شود