پنجره گفتگو: رامین کامران - مازیار رازی - کامران مهرپور: راهکارها برای پیشبرد جنبش مردمی

در این شماره از پنجره گفتگوی، مهندس کامران مهرپور میزبان دو گرایش سیاسی می شوند تا نظرات و راهکارهای های خود در ارتباط با جنبش مردمی در ایران را مطرح کنند: دکتر رامین کامران از «ایران لیبرال» و آقای مازیار رازی از «مارکسیست های انقلابی». به بحث و تبادل نظرها توجه فرمایید