تعریف دقیق جبهه و نقش تاریخی و کارکردی آن

برنامه به سوی ایران آباد: تعریف دقیق جبهه و نقش تاریخی و کارکردی آن
به دنبال شکل گیری جبهه جمهوری دوم ایران که توسط دو جریان «ایران لیبرال» و «حزب ایران آباد» بنیان گذاشته شده است، در گفتگوی این هفته دکتر رامین کامران و دکتر کوروش عرفانی