از ضرورت دولت تا تعیین نوع دولت آینده - گفتگوی کورش عرفانی و رامین کامران

از ضرورت دولت تا تعیین نوع دولت آینده - گفتگوی کورش عرفانی و رامین کامران
برنامه به سوی ایران آباد از تلویزیون دیدگاه: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۴ آپریل ۲۰۱۸ برنامه ای از دکتر کورش عرفانی - بیانگر دیدگاه های حزب ایران آباد