مصدق - نفت - کودتا

مستندی در باره ی کودتای 28 مرداد توسط سیا و سرنگونی دولت دموکراتیک دکتر محمد مصدق و بازگشت دیکتاتوری شاه از کانال 2 تلویزیون آلمان