مصدق و مجلس هفدهم بخش1محمد مصدق (۲۶ خرداد ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵) Dr. Mossadeq دولت‌مرد، والی و نمایندۀ چند دوره مجلس شورای ملی و نخست‌وزیر برگزیدۀ ایران از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود که با کودتای ۲٨ امرداد ( CIA آمریکا و MI6 بریتانیا) از کارش برکنار، نظامی دادگاهی، زندانی و سپس در روستای احمد آباد "خانه ـ زندانی" شد .

وی همچنین به عنوان معمار ملی شدن صنعت نفت ایران که زیر نفوذ بریتانیا (شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها بریتیش پترولیوم BP) بود شناخته می‌شود.

در این دو بخش از ودیوها به سخنان دکتر مصدق و چگونگی مجلس دست نشاندۀ هفدهم میپردازیم که چطور مجلسی که بایستی از مردم پشتیبانی کند بصورت پایگاهی برای منافع بریتانیا درآمده بود و با همکاری پایگاه دیگر بریتانیا "دربار پهلوی ( بسرکردگی اشرف پهلوی )" به کارشکنی در برابر خواست مردم ایستاده و در هنگامیکه دولت مردمی دکتر مصدق با بریتانیای کبیر به دادخواهی برخواسته بود، به کارشکنی و چوب لای چرخ گذاشتن دولت مصدق مبادرت میورزید تا دادخواهی مردم ایران بجایی نرسد.