رامین کامران کوروش عرفان رهبری دموکراتیک در جمهوری دوم

در شرایطی که اعتراضات اجتماعی وسیع از اصفهان و کرج، تا شیراز و ... در سراسر ایران در حال گسترش است، در گفتگوی امروز دکتر کورش عرفانی از حزب ایران آباد، با دکتر رامین کامران از جریان ایران لیبرال، به ضرورت شکل گیری یک رهبری دمکراتیک به موازات ایجاد «جبهه جمهوری دوم ایران» پرداخته شد این سری گفتگوها به دنبال انتشار دو مقاله از دکتر کورش عرفانی درباره «جمهوری دوم ایران» صورت می گیرد