تظاهرات برای قتل فروهرها

تظاهرات برای قتل فروهرها- آزادی ، امنیت شعار ملت ماست !
نشر از پیام ایران - استکهلم