پیام دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت

پیام دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت