جهان پهلوان تختی جاودانه شدجهان وطن: چهل و سه سال از جاودانه شدن انسانی گذشت که نه در مقابل دستگاه ستم شاهی سر فرود آورد و نه مجذوب تزویرهای آخوندی گردید و همیشه در کنار مردم سرزمینش ایستاد و با جان باختنش به سرزمین اسطوره ها قدم گذاشت.