مصاحبه مطبوعاتی دکتر شاپور بختیار 8 بهمن 1357

مصاحبه مطبوعاتی شادروان دکتر شاپور بختیار بعد از حمله به ستاد ژاندارمری در 8 بهمن 1357