نمایش مصدق، نسخه کامل نمایش - کارگردان رضا علامه زاده

نمایش مصدق، نسخه کامل نمایش - کارگردان رضا علامه زاده
Mossadegh (Complete version with English subtitle)