استقلال کردستان و فروپاشی خاورمیانه رامین کامران در گفتگو با کوروش عرفانی

به مناسبت رفراندوم استقلال کردستان عراق دکتر کورش عرفانی از دکتر رامین کامران در برنامه به سوی ایران آباد دعوت کردند تا در بخش نخست گفتگو به مقاله ی 'استقلال طلبی یا استقلال فروشی؟' (https://goo.gl/1N6aZ2) که به قلم ایشان در سال ۹۳ منتشر شده بود بپردازند. در بخش دوم این گفتگو به پرسش های مربوط به قدرت های تأثیرگذار و خواهان استقلال کردستان عراق و عواقب آن که به فروپاشی خاورمیانه می تواند منجر شود پاسخ داده می شود و نگاهی که روشنفکران و اپوزیسیون ایرانی نسبت به مسئله استقلال طلبی و فدرالیسم دارند