گفتگوی عرفانی با رامین کامران در باره نتیجهٔ انتخابات - ۲

درباره ی انتخابات -2

رامین کامران در گفتگو با کوروش عرفانی

در برنامه تلویزیونی اندیشه