مازیار رازی، رامین کامران و کورش عرفانی

بررسی ضرورت یک جبهه سیاسی در شرایط کنونی: گفتگوی مازیار رازی، رامین کامران و کورش عرفانی/ تلویزیون ایران آباد