اهمیت شعار در تعیین سرنوشت اعتراضات اجتماعی کنونی

در گفتگوی دکتر کورش عرفانی با دکتر رامین کامران در این برنامه به سوی ایران آباد به سمت و سویی که شعارها می توانند به یک جنبش اجتماعی بدهند پرداخته می شود برنامه به سوی ایران آباد از تلویزیون دیدگاه: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -۴ ژوئیه ۲۰۱۸