لب زنی سیاسی- رامین کامران
یکی از مشکلات، ولی نه مهمترین مشکل پهلوی طلبها، این است که چهرۀ شاخصشان که قرار است رهبر باشد ـ چون اگر نباشد اصلاً علت وجودیش منتفی....