مرگ اقساطی- رامین کامران
روشن است که نظام فهمیده که یا باید در مقابل فشار خارجی عقب بنشیند و یا مخالفت داخلی. نقداً به ظاهر، توجهش به داخل است و کوشش میکند....