انقلاب های خیالی- رامین کامران
یکی از مشکلات عمده ای که چسبیدن به مارکسیسم برای تحلیل انقلاب ایران و بخصوص ماهیت نظام برخاسته از آن و البته پیامدهایش ایجاد کرده....