استبداد هم دوبار زنگ میزند-رامین کامران
این اواخر سخن و گاه ابراز نگرانی در مورد احتمال بازگشت رضا پهلوی به گوش همه میخورد. به نظر من بسیار بیش از مورد و بدون تناسب با واقعیت....