اقتصاد مقاومتی- رامین کامران
اخیراً خامنه ای ندا داده که با این مشکلات اقتصادی بهتر است که مردم از سفر به خارج و طبعاً خارج کردن ارز احتراز کنند، ولی افزوده که....