اکبر هم به صمد پیوست؟ رامین کامران
در ایران، استفادهُ سیاسی از مرده ها سابقهُ قدیم دارد. از استفادهُ مذهبی نمیگویم چون میرود به عمق تاریخ. تعداد مرده هایی که در تاریخ....