مشكل كدام است احمدی نژاد یا امام زمان-رامین کامران
آخرین چشمهٌ هنرنمایی های احمدی نژاد ادعای مؤید بودن به پشتیبانی امام زمان است كه در جمع علما و فقهای جمهوری اسلامی ولوله انداخته و....