از حکومت یک گام جلو باشیم
وزیر «تحصیلکردهٌ » کشور جمهوری اسلامی قبل از مرخص شدن فرصت کرد تا یک هشدار امنیتی مهم بدهد و ریز مخاطراتی را که نظام را تهدید می­کند....