مرده ریگ شخصی و میراث سیاسی- رامین کامران
سالها از مرگ شاپور بختیار میگذرد و اهمیت میراث سیاسی وی بر همۀ ایرانیان معلوم است و ارزشش بر همۀ آزادیخواهان روشن. کوشش برای....