دو خط قرمز -رامین کامران
رسیدن به دید استراتژیک، کار آسانی نیست و وقت بسیار میبرد. اما حسن عمدهُ این دید، سادگی و روشنی دورنماییست که در برابر شما ترسیم....