پاسخی به یک پرسش مهم ـ رامین کامران
یکی از دوستان پرسشهایی را در باب لائیسیته و ارتباطش با آزادی های فردی مؤمنان برای آقای رامین کامران فرستاد. نظر به اهمیت مطلب و....