در بسته بندی جداگانه فروخته نمیشود-رامین کامران
همه شاهدیم که پهلوی طلبان چطور برای منضم کردن نام بختیار به گفتار سیاسی شان، تکاپو میکنند ـ در صورت لزوم با استفاده از چند دلال خرده....