ترقی معکوس- رامین کامران
اخیراً عده ای از خاتمی خواستار اصلاح اصلاحات شده اند! اصلاح طلبی از روزی که راه افتاد چیزی نبود جز هیاهوی رسانه ای. با مقداری شعار....