برای یک مشت دلار؟-رامین کامران
جلسهُ سخنرانی و پرسش و پاسخ رضا پهلوی در یکی از دکاکین نومحافظه کار که شعبه ایست از آیپک، در رسانه ها انعکاس یافت و به اطلاع همگان....