من خودم جمهوریخواهم ولی...-رامین کامران
یکی از انواع موجوداتی که چند سالی است در اپوزیسیون پیدا شده و متأسفانه، نه تنها در حال انقراض نیست، خوب هم زاد و ولد میکند،....